Voorwaarden: Reizen

Bijgewerkt op 27 maart 2024

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle diensten van F.R.E.E. Import bv handelend onder de naam StayOnTrack (hierna ‘StayOnTrack’). StayOnTrack formaliseert haar reisdiensten door middel van een zogenaamd Reisarrangement (“Reisarrangement”), waarin onder meer uw reisschema, accommodatiegegevens en prijs worden gespecificeerd. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van uw Reisarrangement. Uw Reisarrangement vormt een juridische overeenkomst tussen StayOnTrack en u als onze klant. Het Reisarrangement dient door u ondertekend en door ons geaccepteerd te worden. Het is voor StayOnTrack Events eerst bindend na ontvangst van een ondertekend exemplaar van uw Reisarrangement (schriftelijk, gescand of per fax). Na onze aanvaarding van uw Reisarrangement bevestigen wij dit en sturen wij u tevens een factuur voor de totale reissom. Het totale tarief dient 45 dagen voor de vertrekdatum betaald te worden. Indien het Reisarrangement binnen 45 dagen voor vertrekdatum is gemaakt, is de gehele reissom direct opeisbaar. Een aanbetalingsregeling kan onderdeel zijn van de overeenkomst.

Prijzen

Onze vermelde prijzen zijn inclusief: alle accommodatie, vervoer, maaltijden, transfers, gidsdiensten en andere diensten, planning, afhandeling en operationele kosten zoals vermeld in uw Reisarrangement. Onze prijzen zijn exclusief: artikelen die niet in uw reisarrangement zijn vermeld, persoonlijke uitgaven, bankrekeningen en overtollige hotelkosten en fooien.

Annuleringsvoorwaarden

Onze annuleringsvoorwaarden zijn als volgt: Annulering van uw Reisarrangement dient schriftelijk te geschieden door de persoon wiens naam op het Reisarrangement staat. Bij annuleringen die 45 dagen of meer voor vertrek worden ontvangen, worden annuleringskosten van EUR 800 per persoon in rekening gebracht. Annuleringen die minder dan 45 dagen voor vertrek worden ontvangen, bedragen 100% van het totale tarief. In geval van annulering vanwege vlucht- en reisbeperkingen veroorzaakt door een pandemie, zijn er geen annuleringskosten. Wijzigingen reisarrangement door StayOnTrack of door omstandigheden Uw Reisarrangement, ook na bevestiging door StayOnTrack, kan nog worden gewijzigd door StayOnTrack of een leverancier, bijvoorbeeld vanwege operationele en andere overwegingen of gebeurtenissen, zoals weg-omstandigheden of routes, waterstanden, weersomstandigheden die onvoorziene omstandigheden dicteren internationale of binnenlandse vlucht-annuleringen, stakingen, overheidsoptreden, ziekte, oorlog, quarantaine, overmacht, politieke geschillen, brandstofheffingen van luchtvaartmaatschappijen, belastingverhogingen, prijsverhogingen van leveranciers, onvoorziene technische problemen, enz. (zie ook hierboven ‘Prijzen’). Indien een wijziging leidt tot een verhoging van meer dan 15% van een door StayOnTrack bevestigd Reisarrangement en een significante wijziging van het reisschema, heeft u het recht het Reisarrangement te annuleren binnen 7 kalenderdagen nadat de prijsverhoging is medegedeeld. In afwijking van haar normale annuleringsbeleid zullen in een dergelijk geval alle door StayOnTrack ontvangen aanbetalingen aan u worden terugbetaald, maar altijd voor zover StayOnTrack door haar leveranciers wordt terugbetaald. U heeft geen recht op restitutie, tenzij dit voortvloeit uit ons restitutiebeleid.

Claims

Claims moeten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is worden ontvangen. Indien kortere claimtermijnen van leveranciers gelden, kan StayOnTrack niet garanderen dat een claim gehonoreerd kan worden. Claims dienen in ieder geval (a) binnen 15 dagen per e-mail en (b) binnen 30 dagen na beëindiging van de reis schriftelijk te worden ingediend bij StayOnTrack Events B.V, Thorbeckelaan 7, 3445 XL Woerden, Nederland met ondersteunende documentatie.

VZR Garant

Om aan haar wettelijke garantieverplichting te voldoen, maakt StayOnTrack gebruik van de garantieregeling van VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt controleren of dit het geval is door naar de website van VZR Garant te gaan en te controleren of de organisatie als deelnemer is vermeld. De garantie van VZR Garant geldt binnen de grenzen van haar Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant). In de Waarborgregeling staat precies op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant van toepassing is en wat de garantie inhoudt.

Indien diensten niet worden verleend vanwege financieel faillissement van StayOnTrack, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, door een e-mail te sturen naar info@vzr-garant.nl of te bellen naar +31 (0)85 13 07 630.Visa, ziektekostenverzekering en verzekering.

Hoewel we ernaar streven om uw reis zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, is het uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u fit genoeg bent om de beoogde reis te maken. Het is van groot belang dat u eventuele medische problemen ruim voor vertrek bij ons meldt. Neem contact met ons op voordat u boekt als u specifieke gezondheidsvragen of opmerkingen heeft. Houd er rekening mee dat u in afgelegen geografische gebieden reist waar de normen voor hygiëne, sanitaire voorzieningen, medische behandeling en die medische dienst mogelijk beperkt zijn, inclusief de aanwezigheid van een arts of een andere opgeleide medische professional, en dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen op recept beperkt of geheel afwezig.

We raden u ten zeerste aan om een annuleringsverzekering en een algemene reisverzekering af te sluiten met daarin wintersportdekking inbegrepen en voorts inclusief maar niet beperkt tot dekking van de ziektekostenverzekering en repatriëringskosten in geval van nood. Alle bagage en persoonlijke bezittingen zijn te allen tijde voor uw risico, ook wanneer deze worden afgegeven aan personeel van StayOnTrack of haar leveranciers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of ongevallen aan bagage en eigendommen. Houd u er rekening mee dat een annuleringsverzekering reeds binnen enkele dagen na het boeken van een reis geregeld moet worden!

Flexibiliteit, algemeen gedrag

Hoewel we ons uiterste best zullen doen om u zo comfortabel mogelijk te laten reizen en het geplande reisschema nauwlettend te volgen, wordt van u verwacht dat u flexibel en ruimdenkend bent met betrekking tot eventuele vertragingen of last-minute wijzigingen in het reisschema. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of wijzigingen in het reisschema, of voor gemaakte kosten als gevolg van  operationeleomstandigheden of gebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot: slechte wegen of paden, waterstanden, weer, annuleringen van internationale of binnenlandse vluchten, stakingen, actie, ziekte, oorlog, quarantaine, overmacht of politieke geschillen.

De voor u aangewezen gidsen en/of chauffeurs-gidsen en/of kampbeheerders zijn er verantwoordelijk voor dat onze klanten zich aan deze regels en gedragscodes houden. U dient hun instructies te allen tijde strikt op te volgen. Indien de geldende regels, gedragscodes of de instructies van de gids of chauffeur-gids dienaangaande niet worden nageleefd, behouden StayOnTrack en de aan haar gelieerde ondernemingen zich het recht voor om een tour of specifiek onderdeel daarvan te beëindigen, of een persoon uit een tour te verwijderen of een specifiek onderdeel daarvan. In deze omstandigheden zijn wij niet aansprakelijk voor enige restitutie en hebt u geen enkele claim van welke aard dan ook tegen StayOnTrack of haar gelieerde bedrijven. U bent – op eigen kosten en onder uw verantwoordelijkheid – verplicht op eigen gelegenheid naar huis te gaan.

Publiciteit

Van u en/of uw reisgenoten zullen foto’s of films die door ons zijn gemaakt niet worden gebruikt voor algemene publiciteitsdoeleinden. Behalve wanneer u daar ons expliciet toestemming voor geeft.

Beperking van verantwoordelijkheid

U erkent dat er gevaren en risico’s verbonden zijn aan het wintersportreizen en stemt ermee in alle risico’s te aanvaarden die verband houden met of voortvloeien uit alle aspecten van uw Reisarrangement, en u doet afstand van alle rechten die u of uw rechtverkrijgenden of opvolgers -in-titel, nabestaanden of erfgenamen kunnen hebben tegen StayOnTrack of haar personeel, agenten of bedrijven die zijn verbonden aan StayOnTrack of met uw Reisarrangement, met betrekking tot uw overlijden, persoonlijk letsel of ander verlies dat u kunt lijden in verband met of voortvloeiend uit van het Reisarrangement, tenzij kan worden aangetoond dat uw overlijden, persoonlijk letsel of ander verlies het directe gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van StayOnTrack of een partij waarvoor StayOnTrack wettelijk verantwoordelijk is op grond van het Reisarrangement. In ieder geval erkent u dat de gecombineerde maximale vergoeding door StayOnTrack, haar personeel, agenten en geassocieerde bedrijven voor alle evenementen en voor alle personen onder het Reisarrangement beperkt is tot het minimum van ofwel de werkelijk gemaakte kosten (gevolgschade wordt niet aanvaard) !) of de totale prijs van het Reisarrangement, indien deze lager is.

Wanneer StayOnTrack namens u vervoer, hotelaccommodatie, restaurant of andere goederen of diensten van verschillende leveranciers boekt of koopt, kan StayOnTrack niet aansprakelijk worden gesteld voor overlijden, letsel of enig ander verlies dat zich kan voordoen. U en de personen van uw groep kan worden gevraagd om een verklaring van afstand te ondertekenen bij aankomst en/of voor bepaalde extra risicovolle activiteiten.

Grondslag overeenkomst, toepasselijk recht

Uw Reisarrangement vormt de volledige voorwaarden van de relatie tussen StayOnTrack en u als onze klant. Er zijn geen andere algemene voorwaarden met betrekking tot onze relatie. Het Reisarrangement is pas geldig nadat het door u is ondertekend en schriftelijk door ons is aanvaard. U erkent dat, behalve en behalve wat hierin is vermeld, er geen garanties, verklaringen, garanties, beloften, toezeggingen of aansporingen van welke aard dan ook door StayOnTrack bestaan, en dat er geen wijziging, annulering of verklaring van afstand van enige voorwaarde of recht waarnaar wordt verwezen hierin is geldig of bindend, tenzij beperkt tot schriftelijk en ondertekend door StayOnTrack en uzelf. Wanneer u met andere personen reist, wordt u geacht te hebben gegarandeerd dat u namens dergelijke andere personen gemachtigd bent om hen aan uw Reisarrangement te binden. U aanvaardt persoonlijke aansprakelijkheid voor het gehele Reisarrangement, terwijl de andere personen persoonlijke aansprakelijkheid aanvaarden voor hun deel van het Reisarrangement.

Privacybeleid

We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het verstrekken van onze leveranciers en het verbeteren van de communicatie tussen ons en onze klant. Door uw reis te boeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tijdens het gebruik van onze diensten kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan uw naam omvatten (‘Persoonlijke informatie’), maar is niet beperkt tot. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal. De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via het Internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit privacybeleid regelmatig te controleren. Als u de service blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht in het privacybeleid van deze tekst, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en dat u ermee instemt zich te houden aan en gebonden te zijn aan het gewijzigde privacybeleid. Als we materiële wijzigingen  aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een prominente kennisgeving op onze website te plaatsen.

Inhoudsopgave